JVM VIBRATION 振动器,振动电机代理

上海航拓电器有限公司

JD20 JD30 JD40 JD50 JD 20G JD 30G JD 40G JD 50G JD2…. JD3….

JD4… JD5…. MS3… MS4… MS5…. MS6… MS7… MS8… MS10…

MS5-50 400V 50HZ MS3-50 MS4-50 MS5-50 MS6-50 MS7-50

MS8-50 MS10-50 MS30-50 MS40-50 MS50-50 MS60-50 MS70-50 MS80-50

MS3-25 MS4-25 MS5-25 MS6-25 MS8-25 MS10-25 MS3-60 MS4-60

MS5-60 MS6-60 MS7-60 MS8-60 MS30-60 MS40-60 MS50-60 MS60-60

MS3-30 MS4-30 MS5-30 MS6-30 MS8-30 JV072- JV082- JV102-

JV132- JV172- JV084- JV104- JV134- JV154- JV174- JV204-

JV244- JV274- JV314- JV174-200 JV072- JV082- JV102- JV132-

JV172- JV084- JV104- JV134- JV154- JV174- JV204- JV244-

JV274- JV314- JV106- JV136- JV156- JV176- JV206- JV246-

JV276- JV316- JV158- JV178- JV208- JV248- JV278- JV318-

JV106- JV136- JV156- JV176- JV206- JV246- JV276- JV316-

JV158- JV178- JV208- JV248- JV278- JV318- VI100B/2 VI270B/2

VI100B/4 VI270B/4 VI270B/6 JR106 JR108 JR206 JR208

JR406 JR408 JR606 JR608 JR806 JR808 JR1008

WE2301-1500 WE1000-1500 WE1500-1500 WE1000-1300 WE1500-1300

WE3000-1300 WE1500-1200 WE2301-1200 WE1000-1000 WE1000-1000V

WE1500-1000 WE2301-1000 JW312 JW315 JW318 JW322 JW326

JW330 JW334 JW336


 

   

 

 

版权所有@上海航拓电器有限公司

地址:上海市赤峰路626号 电话:021-65361789 传真:021-65316534-806